Privacy en recht

Algemene voorwaarden ProfiService

Algemene voorwaarden ProfiService

Hier vind je alle info over onze algemene voorwaarden ProfiService.

Algemene Voorwaarden Levering aan de ProfiKlant door HORNBACH

De Algemene Voorwaarden worden gehanteerd door HORNBACH Bouwmarkt (Nederland) B.V., ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30151645. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor alle aankopen die gedaan worden in een HORNBACH bouwmarkt gevestigd in Nederland en/of op www.Hornbach.nl met een ProfiCard.

Artikel 1 - Definities

In de Algemene voorwaarden worden de hierna met een hoofdletter aangeduide termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Aanbieding: Elke aanbieding van Goederen en/of diensten zoals HORNBACH die in zijn winkel, catalogi, folders of anderszins aan de ProfiKlant doet;

HORNBACH: De besloten vennootschap HORNBACH Bouwmarkt Nederland B.V.

ProfiKlant: Iedere onderneming die bij HORNBACH aankopen wenst te verrichten uit hoofde van het drijven van een onderneming en voor de aankopen hiervoor van HORNBACH een ProfiCard heeft ontvangen;

ProfiCard: Een door HORNBACH aan de ProfiKlant verstrekte persoonsgebonden pas waarmee de onderneming, indien door HORNBACH toegestaan, op krediet kan kopen in haar bouwmarkten;

ProfiCard-omgeving: Een door HORNBACH gefaciliteerde digitale omgeving waarin de ProfiKlant zijn gegevens kan beheren en aankopen op krediet en gedane betalingen kan bekijken;

Goederen: Stoffelijke goederen die het onderwerp zijn van een Overeenkomst, alsmede stoffelijke resultaten van dienstverlening (zoals aanneming van werk, montage, installatie en advies) door HORNBACH;

Overeenkomst: De overeenkomst inzake (ver)koop, levering en verhuur, uitvoeren van werk of andere dienstverlening met HORNBACH;

Prijs: De prijs van het aangeboden Goed of van de aangeboden dienst;

Factuur: Schriftelijke rekening of nota voor de geleverde Goederen of verrichte diensten;

Artikel 2 - Reikwijdte en uitsluiting

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen tussen HORNBACH en de ProfiKlant en door HORNBACH aan de ProfiKlant uitgereikte Facturen.

  • Voor verkopen, aangaan van Overeenkomsten en doen van Aanbiedingen door HORNBACH aan de ProfiKlant geldt dat algemene verkoopvoorwaarden VWDHZ welke HORNBACH voor verkoop aan consumenten hanteert nadrukkelijk niet van toepassing zijn. Voor eventuele aankopen via de webshop van HORNBACH geldt dat naast deze algemene voorwaarden eveneens Algemene Voorwaarden HORNBACH Onlineshop als gepubliceerd op www.HORNBACH.nl van toepassing zijn.
  • In geval van eventuele strijdigheid met voorwaarden van de ProfiKlant prevaleren de bepalingen van deze algemene voorwaarden, tenzij HORNBACH de voorwaarden van de ProfiKlant schriftelijk heeft erkend, met daarnaast apart uitdrukkelijke ontkenning van de toepasselijkheid van haar eigen algemene voorwaarden.
  • Als een artikel van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is dan zal het betreffende artikel worden vervangen door een artikel dat inhoudelijk gezien zo dicht als mogelijk bij het oorspronkelijke artikel ligt. De overige artikelen van deze algemene voorwaarden blijven dan onverminderd van kracht.
  • Bedingen afkomstig van de ProfiKlant, waaronder bijvoorbeeld inkoopvoorwaarden, afwijkende van deze algemene voorwaarden, worden door HORNBACH uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn slechts geldig indien zij schriftelijk en uitdrukkelijk door HORNBACH zijn aanvaard en HORNBACH daarnaast expliciet heeft laten weten dat in het onderhavige geval afstand wordt gedaan van de toepasselijkheid van haar eigen algemene voorwaarden.

Artikel 3 - ProfiCard-omgeving en gebruik ProfiCard

1. Een ProfiKlant wordt ProfiKlant middels een inschrijving op de zgn. ProfiCard-omgeving, na inschrijving ontvangt de ProfiKlant een ProfiCard.

2. Registratie voor en inlog op een ProfiCard-omgeving vindt plaats door het invoeren van een gebruikersnaam en wachtwoord. Na het inloggen op de ProfiCard-omgeving kunnen opgeslagen gegevens op ieder moment worden bekeken en/of gewijzigd.

3. De ProfiKlant is verplicht zijn gebruikersnaam en wachtwoord geheim te houden voor derden en zijn wachtwoord per direct te wijzigen indien de ProfiKlant het vermoeden heeft dat een derde partij kennis heeft genomen van zijn wachtwoord. De ProfiKlant verzekert met het akkoord gaan van de Algemene voorwaarden dat de door hem ingevoerde gegevens volledig en accuraat zijn en dat hij/zij verantwoordelijkheid draagt voor de juistheid hiervan.

4. De ProfiKlant geeft met invoer van zijn (persoons-)gegevens HORNBACH expliciet toestemming tot het gebruik van deze gegevens voor de relatie ProfiKlant HORNBACH waaronder maar niet daartoe beperkt commerciële acties alsmede communicatie over aankopen en gedane betalingen. Hornbach erkent daarbij de rechten van personen in het kader van de AVG. Klik hier voor het binnen Hornbach geldende privacyreglement.

5. Aanvraag en het gebruik van de ProfiCard en een krediet daarop vindt plaats volgens de op www.hornbachprofi.nl gepubliceerde voorwaarden.

6. HORNBACH is jegens de ProfiKlant niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, vermissing of misbruik van een ProfiCard. Bij diefstal, vermissing of vermoeden van misbruik van een ProfiCard is de ProfiKlant verplicht de ProfiCard onmiddellijk te (laten) blokkeren op de ProfiCard-omgeving.

Artikel 4 - Prijzen

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de door HORNBACH opgegeven prijzen in euro's, inclusief BTW, echter exclusief eventuele emballage-, verpakkings-, vervoers-, verzend- of bezorgkosten.
Tijdens de, bij het aanbod vermelde, geldigheidsduur wordt de Prijs van het aangeboden product en/of de dienst niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien of door de fabrikant opgelegde (verwijderings-)bijdragen.

Artikel 5 - Aanbieding, bevestiging, sluiten van een Overeenkomst

1. Alle Aanbiedingen van HORNBACH, hoe ook genaamd en op welke wijze ook gedaan, zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt aangegeven door HORNBACH.

2. Eerdere Aanbiedingen worden geacht te zijn herroepen na het uitbrengen van een nieuwe Aanbieding.

3. Een kennelijke vergissing of een kennelijke fout in een aanbod bindt HORNBACH niet.

4. De ProfiKlant staat in voor de juistheid van de verstrekte gegevens. Bij maatwerk, of indien Goederen worden samengevoegd op aanwijzing van de ProfiKlant, staat de ProfiKlant in voor de opgegeven maten en de gegeven aanwijzingen.

5. Een aanbod van HORNBACH geldt niet automatisch voor toekomstige Overeenkomsten.

6. HORNBACH is slechts gebonden aan een prijsopgave wanneer zij uitdrukkelijk schriftelijk heeft aangegeven dat deze opgave haar verbindt of respectievelijk indien en doordat HORNBACH een bestelling tegen een bepaalde Prijs heeft bevestigd.

7. Indien niet binnen acht (8) werkdagen de juistheid van een schriftelijke bevestiging van HORNBACH wordt betwist, zijn beide partijen hieraan gebonden.

8. Overeenkomsten gesloten door vertegenwoordigers of andere tussenpersonen van HORNBACH, evenals toezeggingen gedaan door vertegenwoordigers of andere tussenpersonen van HORNBACH, zijn pas bindend voor HORNBACH na schriftelijke bevestiging door HORNBACH of, indien zodanige bevestiging achterwege blijft, na een tijdsverloop van veertien (14) dagen na het sluiten van de betreffende Overeenkomst of het doen van de betreffende toezegging, een en ander enkel indien en voor zover HORNBACH binnen die termijn door feitelijk handelen de Overeenkomst of toezegging kennelijk heeft geaccepteerd.

9. HORNBACH is gerechtigd om een bestelling niet te aanvaarden of een reeds bevestigde bestelling te annuleren indien blijkt dat de kredietwaardigheid van de ProfiKlant ter discussie staat of is gekomen, hetgeen onder meer kan blijken uit het ontbreken of verlagen van de interne of externe kredietlimiet(en) met betrekking tot de ProfiKlanten. De beoordeling om niet (meer) aan een ProfiKlant te leveren is uitsluitend aan HORNBACH. HORNBACH is niet aansprakelijk voor de gevolgen die hier voor de ProfiKlant uit voortvloeien.

10. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de ProfiKlant en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden of op het moment van het invullen van een bestelformulier door de ProfiKlant en de acceptatie daarvan door HORNBACH.

Artikel 6 - Uitvoering van een bestelling

1. HORNBACH is gerechtigd de bestelling of onderdelen daarvan uit te laten voeren door niet bij hem in dienst zijnde derden. Indien de Overeenkomst aflevering van de verkochte Goederen inhoudt, geldt als plaats van aflevering het door de ProfiKlant opgegeven adres. De aflevering geschiedt aan de plek van de werkzaamheden of vestiging van de ProfiKlant op niveau gelijkvloers of naast de bezorgwagen.

2. De ProfiKlant is gehouden datgene te doen, wat redelijkerwijze nodig of wenselijk is om aflevering mogelijk te maken.

3. HORNBACH mag ervan uitgaan dat Goederen met gebruikelijke transportmiddelen kunnen worden afgeleverd op goed bereikbare plaatsen op een voor lossing gebruikelijke werkwijze. Indien het transport en/of lossen ten gevolge van het ontbreken van die mogelijkheden extra kosten met zich meebrengt, is de ProfiKlant gehouden deze extra kosten te voldoen, tenzij de ProfiKlant HORNBACH over het ontbreken van die mogelijkheden van tevoren nadrukkelijk heeft geïnformeerd.

4. De ProfiKlant dient, tenzij anders overeengekomen, bestellingen binnen zeven (7) dagen na bericht van HORNBACH — met vermelding van de eventueel daaraan verbonden kosten — af te halen of te laten bezorgen. Laat hij dit na dan zijn eventueel daaraan verbonden kosten voor zijn rekening.

5. Indien de bezorging hetzij door het (tijdelijk) niet in voorraad zijn van de bestelde Goederen, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de ProfiKlant hiervan tijdig bericht, indien mogelijk binnen veertien (14) dagen nadat de bestelling geplaatst is.

6. Indien levering van een besteld Goed onmogelijk blijkt te zijn, zal HORNBACH zodanige inspanningen verrichten als de redelijkheid en billijkheid met zich brengen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Hierover, over de levertijd en de eventuele meer- of minderprijs informeert HORNBACH de ProfiKlant. Stemt de ProfiKlant niet in met levering van het vervangend artikel, dan heeft hij het recht om de Overeenkomst te ontbinden (zonder kosten).

7. Levering kan in onderling overleg geschieden in gedeeltes, naarmate de Goederen gereed of voorradig zijn.

Artikel 7 - Verkoop, aflevering, reclame en garantie

1. Verkoop en aflevering geschiedt uitsluitend á contant of op krediet middels gebruikmaking van de ProfiCard, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De geaccepteerde betaalmiddelen worden vooraf door HORNBACH aangegeven.

2. Verkoop en aflevering op bestelling geschiedt uitsluitend op uitdrukkelijke en schriftelijke bestelling door de ProfiKlant, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

3. Aflevering wordt geacht te zijn geschied op het moment dat HORNBACH de ProfiKlant in het bezit van de gekochte Goederen stelt of bericht dat ze kunnen worden afgehaald/bezorgd en de ProfiKlant deze niet binnen zeven (7) dagen heeft afgehaald of heeft laten bezorgen. Hierna gaat het risico over.

4. Voor zover gekochte Producten niet uit voorraad leverbaar zijn, kunnen HORNBACH en de ProfiKlant een vaste of vermoedelijke levertijd overeenkomen. De levertijd wordt door HORNBACH zo nauwkeurig als mogelijk ingeschat, doch kan enkel beschouwd worden als een streefdatum/periode en nimmer als een fatale termijn.

5. HORNBACH behoudt zich alle onvoorziene omstandigheden voor aangezien vele Goederen door HORNBACH besteld moeten worden bij derde partijen (zoals leveranciers of fabrieken).

6. De ProfiKlant heeft geen recht op enige schadevergoeding bij een eventuele overschrijding van de door HORNBACH geschatte levertijd.

7. In geval van overschrijding van de door HORNBACH geschatte levertijd kan de ProfiKlant de order niet annuleren, kan de ProfiKlant de (koop)Overeenkomst niet ontbinden en kan de ProfiKlant de ontvangst en/of betaling van de betreffende Goederen niet weigeren.

8. Bij overschrijding van de leveringstermijn, niet zijnde uiterste leveringstermijn, dient de ProfiKlant HORNBACH schriftelijk in gebreke te stellen met een redelijke termijn voor nakoming.

9. De ProfiKlant is verplicht de Goederen onmiddellijk na ontvangst te controleren op eventuele zichtbare tekorten en/of gebreken. Deze tekorten en/of gebreken dient de ProfiKlant binnen twee (2) dagen te melden aan HORNBACH. Blijft de ProfiKlant in gebreke, dan wordt al wat is geleverd geacht in goede staat te zijn ontvangen.

10. Niet zichtbare tekorten en/of gebreken dienen binnen acht (8) dagen nadat de ProfiKlant het gebrek heeft ontdekt dan wel redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk aan HORNBACH kenbaar te worden gemaakt op straffe van verval van elke aanspraak ter zake, tenzij die termijn gezien de aard van de reclame redelijkerwijs verlenging behoeft.

11. Het recht op garantie/reclame vervalt indien de aangegeven gebruiksaanwijzing niet of niet naar behoren is opgevolgd, de Goederen ondeskundig c.q. onzorgvuldig zijn behandeld of zijn gebruikt of dit behandelen/gebruiken van de Goederen niet in overeenstemming is met de (wettelijke) voorschriften. Voorts is er geen recht op garantie indien de gebreken het gevolg zijn van normale slijtage of als er veranderingen zijn aangebracht.

12. Evenmin staat HORNBACH in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van de gebreken.

Artikel 8 - Retourzendingen

Ongebruikte en onbeschadigde Goederen kunnen met de originele verpakking en kassabon gedurende negentig (90) dagen door de ProfiKlant geretourneerd worden bij HORNBACH tegen restitutie van de koopprijs. Indien er afwijkende of aanvullende voorwaarden gelden, dan laat HORNBACH dit bij het aanbod weten.

Artikel 9 - Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van HORNBACH, gaat nimmer verder dan vergoeding van de netto-factuurwaarde (zijnde de bruto-factuurwaarde minus eventuele toeslagen, de BTW, eventuele andere overheidshef-fingen over de Prijs en in voorkomend geval bijkomende kosten zoals die van vervoer en/of verzekering) dan wel her levering van de Goederen van de leverantie waarmee de schade verband houdt, zulks ter keuze van de ProfiKlant en voor zover HORNBACH in staat is om soortgelijke Goederen te leveren. Verwerking door de ProfiKlant of derden van de geleverde Goederen brengt mee dat elke vorm van aansprakelijkheid van de zijde van de HORNBACH vervalt.

2. Derden kunnen nimmer aanspraken jegens HORNBACH doen gelden. De ProfiKlant vrijwaart HORNBACH tegen alle vordering, uit welken hoofde ook, van derden, met inbegrip van afnemers van de ProfiKlant, die stellen schade te hebben geleden als gevolg van door HORNBACH geleverde Goederen en/of diensten aan de ProfiKlant. De ProfiKlant is zelf verantwoordelijk voor het al dan niet overnemen van adviezen van HORNBACH t.a.v. bewerking of verwerking van zaken. HORNBACH is bij onjuiste bewerking of verwerking door derden niet verder aansprakelijk dan conform het bepaalde onder artikel 9 lid a van deze algemene voorwaarden.

3. HORNBACH is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, zoals (maar niet beperkt tot) indirecte schade, stagnatieschade, vertraging van de bouw, verlies van orders, winstderving, bewerkingskosten, e.d.. Evenmin is HORNBACH aansprakelijk voor kosten, schade en rente die het gevolg zijn van daden, nalatigheden of adviezen van personen in dienst van HORNBACH, behoudens opzet en grove schuld van HORNBACH, en/of van personen die door HORNBACH worden ingeschakeld bij de uitvoering van de Overeenkomst.

4. HORNBACH is niet aansprakelijk voor eventuele onjuiste toepassing en verwerking van geleverde Goederen door de ProfiKlanten c.q. door derde(n).

5. HORNBACH is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat HORNBACH is uitgegaan van door of namens de ProfiKlanten verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Artikel 10 - Overmacht

Indien HORNBACH door overmacht verhinderd is te leveren of op normale wijze te leveren, dan heeft HORNBACH het recht de levertijd te verlengen met de duur van de overmacht dan wel de order, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, te annuleren, zonder dat HORNBACH hierdoor schadeplichtig is jegens wie dan ook.

Als overmacht gelden situaties, zoals, maar niet beperkt tot: tekortschieten van HORNBACH -met name door te late of niet-levering- door toedoen van producenten, toeleveranciers en/of transporteurs, tekorten op de markt aan benodigde materialen of arbeidskrachten, arbeidsconflicten, staking en uitsluiting, oproer, rellen, molest, sabotage, niet beschikbaar zijn van transport, stagnaties in de aanvoer, machineschade, diefstal uit de ma-gazijnen van HORNBACH, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand, explosies, oorlog, maatregelen van de overheid zoals vervoer-, import-, export- of productieverboden, en alle andere situaties waardoor de nakoming van de verplichtingen van HORNBACH wordt bemoeilijkt dan wel onmogelijk wordt gemaakt door een al dan niet voorzienbare omstandigheid die buiten de macht van HORNBACH ligt.

Artikel 11 - Eigendomsvoorbehoud

1. Onverminderd het bepaalde omtrent risico-overgang blijven alle geleverde en nog te leveren Goederen uitsluitend eigendom van HORNBACH, totdat alle vordering die HORNBACH op de ProfiKlant heeft of zal verkrijgen -waaronder in ieder geval de vordering zoals genoemd in artikel 3:92 lid 2 Burgerlijk Wetboek- volledig zijn betaald. Het eigendomsvoorbehoud geldt ook in geval van be- of verwerking van Goederen of in geval van vermenging van Goederen met andere Goederen. HORNBACH en de ProfiKlant komen overeen dat de ProfiKlant zijn vordering uit doorverkoop aan HORNBACH afstaat.

2. Zolang de eigendom van de Goederen van HORNBACH niet op de ProfiKlant is overgegaan mag de ProfiKlant de Goederen niet verpanden of aan derden enig ander recht daarop verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf. De ProfiKlant verplicht zich op eerste verzoek van HORNBACH mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op de vordering die de ProfiKlant uit hoofde van doorlevering van Goederen op zijn afnemers verkrijgt of zal verkrijgen.

3. De ProfiKlant is verplicht om de Goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van HORNBACH te bewaren.

4. HORNBACH is gerechtigd om de Goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de ProfiKlant aanwezig zijn terug te nemen indien de ProfiKlant tekortschiet in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens HORNBACH of indien de ProfiKlant in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. De ProfiKlant is verplicht om HORNBACH te allen tijde vrije toegang te verlenen tot zijn terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de Goederen en/of ter uitoefening van de rechten van HORNBACH.

5. Voornoemde onder lid a t/m d van dit artikel opgenomen bepalingen laten de overige aan HORNBACH toekomende rechten onverlet.

Artikel 12 - Betaling en zekerheidstelling

1. Betaling door de ProfiKlant dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. In het geval van niet tijdige betaling door de ProfiKlant is de ProfiKlant van rechtswege in verzuim, zonder dat hiertoe ingebrekestelling is vereist.

2. Als een factuur op de 45e dag na factuurdatum nog niet is voldaan wordt de ProfiCard tijdelijk geblokkeerd, indien de betaling van de Factuur voor de 57ste dag na factuurdatum niet is bijgeschreven op de bankrekening van HORNBACH dan wordt de ProfiCard permanent geblokkeerd

3. Een ProfiKlant die het door hem verschuldigde niet op tijd aan HORNBACH heeft betaald, is verplicht aan HORNBACH de kosten gemaakt tot inning van de vordering van HORNBACH op de ProfiKlant te vergoeden, waaronder mede zijn begrepen de buitengerechtelijke incassokosten, gerechtelijke kosten (ter beoordeling aan de rechter) en de eventuele executiekosten. De hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten wordt door HORNBACH begroot conform de staffel in de wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten.

4. HORNBACH is gerechtigd de ontvangen betalingen primair aan te wenden voor het afboeken van de vervallen rente en kosten alvorens over te gaan tot het afboeken van de betalingen op de verschuldigde hoofdsom. Indien de ProfiKlant met betrekking tot (een deel van) zijn betalingen achter is, wordt het geheel van het aan HORNBACH verschuldigde terstond opeisbaar; dat geldt ook voor de Facturen van HORNBACH die op dat moment nog niet zijn vervallen.

5. Bij niet-betaling door de ProfiKlant is HORNBACH gerechtigd zonder voorafgaande aanzegging verdere leveranties op te schorten. De (aan)koopprijs van het geleverde wordt ook in dit geval direct opeisbaar.

6. Indien betaling na 57 dagen na factuurdatum niet heeft plaatsgevonden zullen alle openstaande vervallen en niet vervallen Facturen uit handen gegeven worden aan een incassobureau. Alle rente en kosten zijn voor rekening van de ProfiKlant. Vrijgave van de ProfiCard zal slechts plaatsvinden nadat alle – vervallen en niet vervallen – Facturen en alle rente en kosten zijn bijgeschreven op de bankrekening van HORNBACH. Tevens zal het door HORNBACH aan de ProfiKlant verstrekte krediet per direct komen te vervallen.

7. Hetgeen de ProfiKlant uit hoofde van de Overeenkomst aan HORNBACH verschuldigd is, wordt ten volle direct opeisbaar in geval: (a) de ProfiKlant surséance van betaling, faillissement of schuldsanering, dreigt te worden verleend of is verleend (b) de ProfiKlant besluit tot gehele of gedeeltelijke staking of overdracht van zijn onderneming.

8. HORNBACH heeft op grond van artikel 7:39 Burgerlijk Wetboek e.v. het recht van reclame en kan op grond hiervan bij niet betaling van de koopprijs door de ProfiKlant middels een schriftelijke verklaring de ontbinding inroepen van de Overeenkomst en het Goed/de Goederen van de ProfiKlant of zijn rechtsverkrijger terugvorderen. HORNBACH houdt recht op vergoeding van schade en rente als gevolg van tekortschieten door de ProfiKlant.

Artikel 13 - Verjaring en verval

Elke vordering van de ProfiKlant op HORNBACH - uit welke hoofde dan ook - verjaart dan wel vervalt na 1 (één) jaar en één dag vanaf het moment dat de ProfiKlant genoegzaam bekend is met zijn vordering op HORNBACH. De verjaring wordt enkel gestuit door het instellen van een rechtsvordering door de ProfiKlant jegens HORNBACH of een schriftelijke bevestiging van HORNBACH dat deze instemt met de verlenging van de termijn.

Elke vordering van de ProfiKlant op HORNBACH verjaart dan wel vervalt hoe dan ook 2 (twee) jaar nadat een vordering van de ProfiKlant opeisbaar is geworden.

Artikel 14 - Rechten van intellectuele en industriële eigendom

Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom in verband met de door HORNBACH aan de ProfiKlant geleverde Goederen berusten uitsluitend bij HORNBACH of bij haar licentiegevers of toeleveranciers. Het is de ProfiKlant nimmer toegestaan deze Goederen te kopiëren dan wel op enige andere wijze inbreuk te maken op de intellectuele en industriële eigendomsrechten van HORNBACH of haar licentiegevers of toeleveranciers.

De ProfiKlant vrijwaart HORNBACH voor vorderingen van derden jegens HORNBACH die verband houden met enige (vermeende) inbreuk op rechten van intellectuele en /of industriële eigendom door de ProfiKlant, werknemers van de ProfiKlant of door de ProfiKlant ingeschakelde derden.

Artikel 15 - Toepasselijk recht en geschillen

Op alle met HORNBACH aangegane Overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen ter zake van of voortvloeiende uit of verband houdende met een door HORNBACH gesloten Overeenkomst of Aanbieding, offerte, orderbevestiging, levering van Goederen en facturen van of door HORNBACH worden uitsluitend ter berechtiging voorgelegd aan de bevoegde rechter van Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.

Artikel 16 - Overige

1. Deze voorwaarden levering aan de ProfiKlant door HORNBACH zijn tevens opvraagbaar op de website www.hornbachprofi.nl.

2. Op verzoek wordt door HORNBACH aan belanghebbenden een exemplaar van deze algemene voorwaarden kosteloos toegezonden.

3. De navolgende bepalingen uit de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel zijn niet van toepassing op bestellingen van professionele afnemers, en worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten:

  • artikel 16 lid 4 en 5, artikel 17 lid 2 t/m 8, artikel 18 en artikel 20 van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel.

Dit betekent dat deze bepalingen niet van toepassing zijn op overeenkomsten die worden gesloten tussen HORNBACH en ProfiKlanten, ongeacht het verkoopkanaal waarlangs bestellingen plaatsvinden.

Spelregels Automatische Incasso ProfiService

Automatische incasso binnen de HORNBACH ProfiService kent de volgende spelregels:

Artikel 1 - Inhoud doorlopende B2C-machtiging

Indien je kiest voor betaalmiddel automatische incasso machtig je HORNBACH Bouwmarkt (Nederland) B.V. middels een doorlopende B2C-machtiging om rond de 3de werkdag van iedere maand de openstaande Facturen van de voorgaande maand te incasseren van het door jou opgegeven IBAN nummer.

Artikel 2 - Verzuim en blokkade

Indien een automatische incasso, om welke reden dan ook, niet kan worden uitgevoerd ben je van rechtswege in verzuim, zonder dat hiertoe ingebrekestelling is vereist. Jouw ProfiCard(s) zal in dergelijke gevallen tijdelijk worden geblokkeerd.

Artikel 3 - Geen her-incasso – betaal via bank

Wanneer een automatische incasso niet kan worden uitgevoerd wordt je hierover schriftelijk per e-mail geïnformeerd. Er vindt geen her-incasso plaats, je dient in dergelijke gevallen binnen 8 dagen het bedrag van de automatische incasso zelf over te maken op het daarvoor bestemde rekeningnummer van HORNBACH Bouwmarkt (Nederland) BV.

Artikel 4 - Betaling en zekerheidstelling

Indien betaling 57 dagen na de 1e van de maand waarop de incasso betrekking had niet heeft plaats gevonden wordt jouw ProfiCard(s) definitief geblokkeerd. Tevens houden wij ons het recht voor om conform onze “Algemene Voorwaarden Levering aan de ProfiKlant door HORNBACH” artikel 12 alle openstaande vervallen en niet vervallen Facturen uit handen te geven aan een incassobureau. Alle rente en kosten komen hierbij voor jouw rekening. Vrijgave van de ProfiCard zal slechts plaatsvinden nadat alle – vervallen en niet vervallen – Facturen en alle rente en kosten zijn bijgeschreven op de bankrekening van HORNBACH. Tevens zal het door HORNBACH aan jou verstrekte krediet per direct komen te vervallen.

Bekijk alle privacy en recht onderwerpen!